Ze względu na stan zachowania, jak również unikatowy charakter zachowanej infrastruktury przemysłowej, na obszarze dawnego DAG – Fabrik Bromberg wydzielono dwie strefy opieki konserwatorskiej. Pierwsza zlokalizowana jest w centralnej części zakładu, w rejonie POL – Betrieb, stanowiąc zwartą, a co ważniejsze kompletną linię produkcyjną prochu. Występują tutaj w sposób modelowy wszystkie typy budynków wykorzystywanych w omawianym cyklu produkcyjnym, takie jak walcarki, gniotowniki, wyciskarki, mieszalniki, stacje transformatorowe oraz magazyny. Drugą strefą jest umiejscowiony w południowej części zakładu ze wszech miar interesujący kompleks NGL – Betrieb. Wartość zabytkową budynków i infrastruktury strefy należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: architektonicznej i historycznej. Ze względów architektonicznych budynki stanowią interesujący przykład ciężkiego budownictwa przemysłowego, występującego w hitlerowskich Niemczech w latach 1939-1945. Większość ma podobną konstrukcję: ciężki szkielet żelbetowy wypełniony cegłą, żelbetowe stropy oraz stropodach żelbetowy z korytkiem na ziemią. W strefie występują zarówno niewielkie, parterowe budynki magazynowo-garażowe, jak i rozbudowane, wielokondygnacyjne budynki produkcyjne, o układzie przestrzennym ściśle dostosowanym do potrzeb konkretnych urządzeń. Na szczególną uwagę zasługuje sieć podziemnych tuneli instalacyjnych, łączących poszczególne obiekty kompleksu. Pełniły one kilka istotnych funkcji: zabezpieczały przebiegające w nich rurociągi, umożliwiały bezpieczną komunikację pomiędzy budynkami, a w przypadku zagrożenia bądź eksplozji podczas produkcji pełniły rolę schronów. Rozpoznano cztery niezależne poziomy tuneli, o łącznej długości 1625 m. Tunele charakteryzują się zróżnicowaną wielkością nawet w obrębie jednego poziomu. Wszystkie są znakomicie zachowane, miejscami zachowały się nawet metalowe wsporniki i niemieckie napisy na ścianach. 

Denitracja

NGL-Betrieb

Stan obecny

Denitracja 2

Kotłownia

Magazyn kwasów

Nitrator

Nitrator 2

Oczyszczanie kwasów

Oczyszczanie kwasów 2

Przygotowanie produkcji

Przygotowanie 2

Rampa kolejowa

Rysunek radziecki

Stabilizacja

Stabilizacja 2

Taśmociąg

Tunel 1

Tunel 2

Tunel 3

Tunel 4

Zbiorniki

Zbiorniki 2

Zbiorniki kwasów

Żelatynizacja

Żelatynizacja 2

Żelatynizacja 3

Żelatynizacja 4


Na początku 2005 roku zrodziła się idea turystycznego wykorzystania rejonu NGL – Betrieb. W Urzędzie Miasta w Bydgoszczy złożono kompleksowy plan zagospodarowania strefy, poprzez stworzenie tu kilku ciekawych przedsięwzięć turystycznych. W chwili obecnej plan ten jest w początkowej fazie realizacji. W oparciu o zachowaną infrastrukturę ma szansę powstać tu podziemna trasa turystyczna, skansen architektury przemysłowej, muzeum zakładu oraz martyrologii jeńców i pracowników przymusowych, jak również punkt widokowy na Dolinę Dolnej Wisły. Turyści wędrujący podziemną trasą turystyczną będą kolejno zwiedzali najważniejsze obiektywykorzystywane w cyklu produkcyjnym nitrogliceryny. Począwszy od budynku przygotowania produkcji, zobaczą oni budowle nitratora, denitracji, stabilizacji i żelatynizacji. Trasa zakończy się na magazynie z rampą kolejową. Wzmiankowane budynki, ze względu na kubaturę, oryginalny, niespotykany gdzie indziej układ konstrukcyjny, zachowane oryginalne napisy instruktażowe, malatury ścian, stolarkę okienną oraz fragmenty wyposażenia i instalacji przemysłowych, stanowią sporą atrakcję dla szerokiego kręgu zwiedzających. Ich walory turystyczne zostaną podniesione przez umieszczone wewnątrz tablice informacyjne i archiwalne zdjęcia, objaśniające specyfikę odbywającej się tu produkcji. W niektórych obiektach istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego oświetlenia oraz systemów nagłaśniających, co umożliwi realistyczne oddanie odgłosów produkcji czy niemieckich komunikatów w konwencji ,,światło i dźwięk”. Muzeum zakładu poświęcone będzie tysiącom pracowników przymusowych i jeńców wojennych, którzy od samego początku wznosili jego infrastrukturę, a później stanowili główną siłę produkcyjną. Ludzie ci, pozbawieni wolności, godziwej zapłaty, opieki zdrowotnej i niedożywieni, zmuszani byli do długotrwałej, ciężkiej pracy, częstokroć w warunkach skrajnie niebezpiecznych, grożących utratą życia lub zdrowia. O ich życiu i śmierci świadczyć będą oryginalne dokumenty zakładowe, tabliczki identyfikacyjne, listy, zdjęcia, oraz elementy wyposażenia i odzieży. Wystawę uzupełni makieta zakładu, a także dioramy wybranych obiektów produkcyjnych. Istotnym elementem podnoszącym walory turystyczne strefy będzie punkt widokowy, zlokalizowany na wzniesieniu o wysokości 99,3 m n.p.m. Rozpościera się stąd wspaniały, dookolny widok na Dolinę Dolnej Wisły, począwszy od Łęgnowa, poprzez Fordon,po śródmieście Bydgoszczy.